Handicapfrågor

Vårt Handicapsystem

Det Handicapsystem som tillämpas i Sverige beskrivs av EGA  (European Golf Association) Handicapregler 2016 – 2019.  Det är varje Handicap-kommittés ansvar att känna till detta regelverk och att tillämpa det inom den egna klubben.

EGA - Kort sammanfattning av en del aspekter i systemet

Syftet med EGA Handicapregler är:
 • göra det möjligt för så många golfare som möjligt, män såväl som kvinnor, att erhålla en handicap
 • uppnå rättvisa och enhetlighet när det gäller handicapsättning i hela Europa
 • sätta rättvisa handicap som återspeglar spelarnas potentiella färdighet och göra det möjligt för spelare med varierande skicklighet att delta i olika tävlingsformer under så rättvisa förutsättningar som möjligt
 • skapa flexibilitet när det gäller inlämnade scorer från olika spelformer (i enlighet med EGA Handicapregler), till exempel från nio- eller 18-hålsronder, handicapgrundande tävlingar och handicap-grundande ronder, under förhållanden som verkligen återspeglar spelarens förmåga att scora
 • möjliggöra medflyttning av Exakt Handicap från bana till bana, och även från en tee till en annan på samma bana
 • ge en spelhandicap som justerats i relation till den relativa svårighetsgraden (USGA:s ban-värderingssystem) på den bana som spelas
 •  tillhandahålla nödvändiga beräkningsmetoder för att möjliggöra databaserad och konsekvent tillämpning av systemet.

EGA:s handicapsystem baseras på följande grundläggande principer:
 • Varje spelare ska sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt på varje hål under en handicap-grundande rond.
 • Varje spelare ska lämna in tillräckligt många scorer för att tillhandahålla ett rimligt underlag för sin spelstyrka. EGA har satt upp fyra scorer som ett minimikrav för EGA Exakt Tävlingshandicap. Varje score utöver detta minimum kommer emellertid att väsentligt förbättra handicapens tillförlitlighet.
 • Varje ansluten klubb eller handicaporgan kommer att arrangera tävlingar, beräkna *CBA och noggrant utföra den årliga **Handicaprevisionen i enlighet med EGA Handicapregler.

GGF har  en definierad roll i handicap systemets hanterande.

GGFs huvudansvar innefattar:
 • Måste administrera det ansvar som delegerats av SGF.
  • Exempelvis – bekräfta sänkningar av spelare i HCP grupp 1 i samband med Årsrevision
 • Har rätt att, när om helst, erhålla information relaterad till handicapsättning från anslutna klubbar.
 • Måste utse en kommitté som hanterar handicapfrågor.
 • Måste ta på sig ansvar som handicaporgan om SGF så beslutar.

En Ansluten klubb och dess handicapkommitté har följande huvudansvar

(se avsnitt 3 i Handicapreglerna för en fullständig lista):

 • Utse en handicapkommitté med minst 3 medlemmar (båda könen representerade)
 • Hantera handicap för de medlemmar som har klubben som hemmaklubb
 • Säkerställa att EGA Handicapregler tillämpas korrekt på klubben
 • I slutet av varje år utföra en årlig handicaprevision

*Vad är CBA?

CBA (Computed Buffer Adjustement) kompenserar för extrema spelförhållanden så handicap justeras i ungefär samma utsträckning som under normala förhållanden.

CBA kompenserar den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare.

CBA har skapats i syfte att kompensera då ogynnsamma förhållanden avviker så pass mycket att ”normala spelförhållanden” inte längre gäller. En CBA-justering innebär en justering av buffertzonen uppåt eller nedåt med lika många poäng. Detta får till följd att spelarens buffertzon justeras uppåt eller nedåt.

I Sverige beräknas CBA för tävlingsronder över 18 hål som administreras i GIT Tävling. Det beräknade CBA-resultatet tillämpas på spelare i handicapgrupperna 1-5.

CBA-värdena är +1, 0, -1, -2, och -2& RO (reduction only, det vill säga endast sänkning).
När beräkningen indikerar att de inlämnade scorerna är -2&RO, tillämpas en justering med -2 i buffertzonen för att bestämma vilka scorer som leder till handicapsänkning. Höjning av handicap tillämpas inte i detta fall.

**Vad är Handicaprevision?

Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare. Som grund för en korrekt och rättvis granskning av spelarens exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.

En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. Spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år behöver registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig EGA Exakt Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att kräva att EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.