Spelsätt, speltyper och spelformer

Det finns många sätt att spela spelet golf. Här förklaras överskådligt de vanligaste modellerna.
Källa:  Spel och Tävlingshandboken 2012-2015  läs mer från sid 107!

Därför värnar GGF om Matchspel

Matchspel är golfen utsprungliga spelform som GGF starkt vill värna om och återinföra som det vanligaste sällskapsspelet.

Matchspelet är väsenskilt från slagspel. Du spelar inte mot banan utan mot en motspelare av kött och blod. Detta skapar en närvaro, intensitet och spänning som lyfter fram ditt bästa spel i kampen om varje hål.

Matchspel är fortfarande den normala spelformen vid sällskapsspel över hela världen – utom i Sverige. Poängbogey spelas bara i arrangerade klubbtävlingar.

I Sverige har handicapsystemets utformning lett till att särskilt nybörjare spelar mycket poängbogey, med ett mer chansartat spel, dålig vård av bollen och längre rondtider som följd.

Historia
Matchspel har spelats på de skotska strandängarna, troligen sedan början 1000-talet.

Poängbogey, eller Stableford som det heter utanför Sverige, är en relativt modern företeelse som spelades första gången i maj 1932 på Wallasey Golf Club. Först 1968 erkändes poängbogey som en spelform inom golfen.

Publicerad av: Styrelsen

Spelsätt

Källa: Spel och Tävlingshandboken 2012-2015

10.1 Spelsätt

Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel.

10.1.1 Singel
I singelspel bildar en spelare sida.

10.1.2 Parspel
I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på varsin boll.
Regler för Golfspel hanterar olika former av parspel som till exempel foursome och fyrboll. Vissa spelformer för parspel som inte hanteras av Regler för Golfspel som till exempel Greensome finns beskrivna längre fram i detta kapitel.

10.1.3 Lagspel
I lagspel kan fler än två spelare bilda sida, spela minst två bollar och uppnå ett gemensamt resultat. Lagspel kan vara till exempel Scramble och ”ProAm”. Spelarna i samma lag är partners.
Lagspel hanteras, med något undantag, normalt inte av Regler för Golfspel

Speltyper

Källa Spel och Tävlingshandboken 2012-2015

10.2 Speltyper

Det finns två huvudtyper av golfspel, matchspel och slagspel, som kan spelas enligt något av ovan angivna spelsätt. Deltagare i matchspel benämns spelare respektive motspelare och deltagarna i slagspel tävlare respektive medtävlare. Vid parspel används uttrycket sidan.
Eftersom de båda huvudtyperna har olika karaktär, har de delvis olika regler. Man får därför inte kombinera slagspel och matchspel vid ett och samma tillfälle. Den speltekniskt sett väsentligaste skillnaden är, att alla bollar måste spelas i hål i slagspel, under det att i match ett hål kan ges upp/skänkas och enskilda slag kan skänkas, till exempel en kort putt.

I poängbogey- och bogeytävlingar skall alla hål spelas ut som ger poäng respektive vinst eller delning. Kan inget resultat uppnås bör bollen tas upp. I Sverige gäller detta även vid slaggolf.

10.2.1 Matchspel – Regel 2 i Regler för golfspel
Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras.
Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd. Se definitionen av index.
Anmärkning: Vid parspel där begreppet sida och reducerade spelhandicap
förekommer hänvisas till respektive spelform. Spelarna skall löpande notera
ställningen i matchen. När en spelare är lika mycket ”upp” som det är hål kvar att spela, kallas detta dormie. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som endera sidan är ”upp”, till exempel 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1.
Vid match över mer än 18 hål eller om avgörande måste ske efter 18 hål, fördelas spelhandicapen på samma sätt som på de första 18 hålen.
Den sida som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behåller den sida honnören som hade den på föregående hål.

10.2.2 slagspel – Regel 3 i Regler för golfspel
Slagspel är en tävling mellan tävlare och medtävlare där det gäller att spela ett fastställt antal hål på bästa totalresultat. Alla spelar samma antal hål. Dessa typer av
slagspel finns: Slagtävling, poängbogey, bogeytävling och slaggolf.
10.2.2.1 Slagtävling
Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag brutto eller netto det vill säga efter avdrag av spelhandicap, vilken i förekommande fall skall vara med en decimal i till exempel foursome. Vanligtvis spelas en eller flera ronder.
Tävlare med lägsta scoren på ett hål har honnören på nästa tee. Se vidare Regel 10-2a.

10.2.2.2 Poängbogey
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål.
Poängbogey spelas normalt netto, det vill säga tävlarna erhåller spelhandicap
motsvarande sin exakta handicap. Spelhandicap fördelas enligt index på hålen i stigande följd.
Poängen beräknas på följande sätt:
 För ett nettoresultat, som är lika med hålets par får tävlaren två poäng
 För varje slag bättre än par, får tävlaren ytterligare en poäng
 För varje slag sämre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål

Honnören tas av den som fått högsta poängen på föregående hål.
Poängbogey kan också spelas brutto (scratch). Poängen beräknas då på följande sätt:
 För ett bruttoresultat som är lika med hålets par får tävlaren 2 poäng
 För varje slag bättre än par, får tävlaren ytterligare en poäng
 För varje slag sämre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål Honnören tas av den som fått högsta poängen på föregående hål.

10.2.2.3 bogeytävling
Varje tävlare spelar mot banans par (”motspelaren”) såsom i match. Alla tävlare spelar lika många hål, även om matchen ”avgjorts” innan sista hålet spelas. Bogeytävling kan spelas med eller utan handicap. Tävlaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. Halva slag höjs till närmaste heltal (till exempel foursome). Spelhandicap fördelas enligt index på hålen i stigande följd. För ett resultat (netto vid handicaptävlingar) som är lika med hålets par, får tävlaren ”0”. För resultat bättre än par, får tävlaren ”+” och för resultat sämre än par får tävlaren ”–”. Den som har flest ”+”-resultat mer än ”–”-resultat vinner tävlingen. (Man kan vinna på minst minus om ingen har plus.)
Kommentar: För justering av en spelares handicap gäller följande: Slutresultatet ”0” motsvarar 36 poäng i poängbogey. Varje steg plus eller minus ökar respektive minskar detta poängbogeyresultat med 1 poäng.
10.2.2.4 Slaggolf
10.2.2.4.1 Villkor
Slaggolftävling är en typ av slagspelstävling. Slaggolf täcks inte av golfreglerna men reglerna för slagspel gäller såvida de inte strider mot nedanstående specialregler.

10.2.2.4.2 Slaggolftävling
Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla tävlare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har tävlaren inte hålat ut efter hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag.
Markören är endast skyldig att, på scorekortet, ange antalet bruttoslag på de hål där tävlarens score är par + 4 slag eller lägre.
a. Vinnare
Den tävlare som spelat den fastställda ronden eller ronderna på lägst score (i handicaptävling lägst nettoscore) är vinnare.
b. Underlåtelse att håla ut
Om en tävlare på något hål underlåter att håla ut skall tävlarens score vara par + 5 slag på hålet.
c. Fastställande av score på hålet

En tävlares score är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag tävlaren har använt på ett hål. Dock skall normalt inte noteras en högre score än par + 5 slag på hålet. Vid brott mot följande regler kan scoren bli högre än par + 5 slag eftersom även pliktslagen skall läggas till resultatet.
 Regel 4-1 Utformning och konstruktion av klubbor
 Regel 4-2 Förändring av spelegenskaper och främmande material
 Regel 4-4 Högst 14 klubbor
 Regel 6-3a Starttid
 Regel 6-4 Caddie
 Regel 6-7 Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel
 SGF:s tävlingsregler beträffande Persontransporthjälpmedel
Beträffande plikt för brott mot dessa regler hänvisas till respektive regel och
tävlingsregel.

10.2.2.4.3 Diskvalifikationer
a. Från tävlingen En tävlare skall diskvalificeras från tävlingen då diskvalifikation
gäller vid brott mot någon av följande regler:
 Överenskommelse att åsidosätta regler (Regel 1-3)
 Vägran att följa en regel (Regel 3-4)
 Klubbor (Regel 4-1, 4-2, 4-3, eller 4-4)
 Bollen (Regel 5-1, eller 5-2)
 Handicap (Regel 6-2b)
 Starttid och grupper (”bollar”) (Regel 6-3)
 Caddie (Regel 6-4)
 Score i slagspel (Regel 6-6b, 6-6d)
 Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel (Regel 6-7)
 Avbrott i spelet. Återupptagande av spelet (Regel 6-8)
 Övning före eller mellan ronderna (Regel 7-1)
 Peggning (Regel 11-1)
 Konstlade hjälpmedel och ovanlig utrustning och ovanligt användande av
utrustning (Regel 14-3)
 Hjälpande boll (Regel 22-1)
 Diskvalifikation. Tävlingsledningens rätt att agera (Regel 33-7)
b. För ett hål I alla andra fall, där ett regelbrott skulle medföra diskvalifikation, diskvalificeras tävlaren endast för det hål, där regelbrottet inträffade, det vill säga scoren par + 5 slag skall gälla på hålet.
Undantag: Se 10.2.2.4.2 punkt c Fastställande av score på hålet

10.2.2.4.4 Övrigt
a. Förfrågningar
Förfrågningar enligt Regel 34-3 (Tävlingsledningens beslut) skall ställas till SGF.
b. Handicaprond
Resultat i slaggolf omräknas till poängbogey

Spelformer

Källa Spel och Tävlingshandboken 2012-2015

10.3 Spelformer

Med spelformer menas ett antal olika kombinationer av spelsätt och speltyper. Här exemplifieras vissa – alla tänkbara variationer av kombinerade spelformer beskrivs inte under detta kapitel.

10.3.1 Singel
Singel förekommer i följande typer av tävling:
• Matchtävling
• Slagtävling
• Poängbogey
• Bogeytävling
• Slaggolf I singel erhåller spelaren spelhandicap motsvarande sin exakta
handicap. Kommentar: Match kan också spelas som en treboll match, där tre spelare
spelar tre inbördes matcher samtidigt.

10.3.1.1 Eclectic singel
Eclectic singel spelas över två på varandra följande ronder och bör inte kombineras
med andra tävlingar. Anmärkning: När tävlaren inte kan förbättra resultatet på ett hål bör bollen tas upp.

Slagtävling
För varje hål noteras efter hand bästa bruttomarkering som tävlaren fått under någon av ronderna och summan av dessa 18 bästa hålresultat utgör totalresultatet. Handicap: Det sammanlagda bruttoresultatet minskas med 90% av tävlarens spelhandicap (med en decimal). Andra ronden i en Eclectictävling räknas inte som handicaprond. Dock kan ett mycket bra resultat ligga till grund för handicapjustering, om handicapkommittén finner detta motiverat.

Poängbogey
För varje hål noteras efter hand bästa nettoresultatet (poäng) som tävlaren fått under någon av ronderna och summan av dessa 18 bästa resultat per hål utgör totalresultatet.
Handicap: I varje rond får tävlaren tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap. Avrundning sker till närmaste heltal.

Slaggolf
Se slagtävling ovan.

10.3.1.2 Running Eclectic singel
Running eclectic singel spelas över två eller flera ronder och längre tidsperiod. Spelformen kombineras ofta med annan tävling, till exempel återkommande veckotävling med valfri medtävlare och starttid. Varje annan tävling som ingår i en running eclectic är en avslutad tävling om den uppfyller det som föreskrivs i Regel 34-1. Poängbogey rekommenderas, eftersom tävlaren får spelhandicap motsvarande aktuell exakt handicap vid varje tävlingstillfälle.

Slagtävling
Bästa bruttoscore per hål förs löpande upp under tävlingsperioden. Uppförda resultat
skall dateras och kan förbättras under hela tävlingsperioden. Samtliga scorekort bör sparas av tävlingsledningen till dess tävlingen avslutats och resultatlista anslagits. Handicap: Det sammanlagda bruttoresultatet minskas med 50 % av tävlarens spelhandicap (med en decimal) vid dennes sista tävlingstillfälle.

Poängbogey
Bästa resultat per hål förs löpande upp under tävlingsperioden. Uppförda resultat skall dateras och kan förbättras under hela tävlingsperioden. Samtliga scorekort bör sparas av tävlingsledningen till dess tävlingen avslutats och resultatlista anslagits. Handicap: Vid varje tävlingstillfälle får tävlaren tillgodoräkna sig 50 % av sin spelhandicap för resultatet i running eclectic singel. Avrundning sker till närmaste heltal.

Slaggolf
Se slagtävling ovan.

10.3.1.3 Flaggtävling singel
Flaggtävling singel är en slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en individuellt markerad flagga. Denna skall placeras där bollen ligger sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.
Handicap: Tävlaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.
Anmärkning 1: Resultat uppnådda i flaggtävling är handicapgrundande efter beslut i handicapkommittén.
Anmärkning 2: Vinner gör den som spelat flest antal hål. Vid lika resultat vinner den
tävlare som ligger närmast hål på det hål där flaggan placeras.
Anmärkning 3: Om bollen efter tävlarens näst sista eller sista slag är förlorad eller out of bounds placeras flaggan där detta slag slogs. Detsamma gäller om spelaren i sitt sista slag ådrar sig 1 slags plikt eller i sitt sista eller näst sista slag ådrar sig 2 slags plikt.
Anmärkning 4: Om bollen är förlorad i ett vattenhinder på det näst sista eller sista slaget placeras flaggan vid sista skärningspunkten till vattenhindret.

10.3.1.4 Köpenhamnare
Köpenhamnare är en tävlingsform mellan tre tävlare och spelas enligt
slagspelsreglerna. Tävlarna delar 6 poäng per hål på följande sätt:
 Det bästa resultatet på ett hål ger 4 poäng
 Det näst bästa 2
 Det sämsta 0 poäng
Om en tävlare ensam är bäst och de andra lika, fördelas poängen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.
Handicap: Tävlarna får spelhandicap motsvarande sin exakta handicap alternativt de två tävlarna med högst spelhandicap får spelhandicap motsvarande skillnaden till den tävlare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst spelhandicap spelar då med 0 i spelhandicap.

Parspel

10.3.2 Parspel

10.3.2.1 Foursome – Regel 29 i Regler för golfspel
I foursome spelar två spelare på samma boll. Spelarna skall slå ut från varannan tee och skall därefter slå vartannat slag under spelet av varje hål. Pliktslag påverkar inte spelordningen.
Anmärkning: Provisorisk boll från tee eller ny boll satt i spel från tee skall spelas från den tee varifrån den ursprungliga bollen spelades.
Handicap: I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap. Avrundning av reducerad spelhandicap i foursome görs enligt följande:
 Match; Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör
jämförelsegrund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra
sidan. Efter jämförelsen sker avrundning till närmast högre heltal.
 Slagtävling; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.
 Poängbogey; Sidans reducerade spelhandicap avrundas till närmaste högre heltal.
 Bogeytävling; Sidans reducerade spelhandicap avrundas till närmaste högre heltal.
 Slaggolf; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

10.3.2.2 Fyrboll – Regel 30 och 31 i Regler för golfspel
Två spelare bildar sida och spelar varsin boll. I slagspel måste vardera spelarens
resultat kunna identifieras på scorekortet. Det bästa resultatet på varje hål räknas som
sidans resultat på hålet. Fyrboll räknas inte som handicaprond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för handicapjustering, om handicapkommittén finner detta motiverat.
Handicap: Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande: vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sin spelhandicap. Därefter sker avrundning till närmaste heltal. Avrundning av reducerad spelhandicap i fyrboll görs enligt följande:
 Match; De tre spelarna med högst reducerad spelhandicap får slag mot
 svarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst reducerad spelhandicap spelar med 0 i spelhandicap.
 Slagtävling; Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad
spelhandicap.
 Poängbogey; Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad
spelhandicap.
 Bogeytävling; Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad
spelhandicap.
 Slaggolf; Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad
spelhandicap.

10.3.2.3 Fyrboll bäst och sämst
Spelas endast som matchspel. Spelas om två alternativt tre poäng per hål. Den sida vars bästa boll har bäst resultat vinner en alternativt två poäng, den sida vars ”sämsta” boll har bäst resultat, vinner en poäng.
Matchen slutar när endera sidan vunnit så många poäng mer än andra sidan (”nettoupp”) än vad som återstår att spela om. Resultatet anges till exempel. ”vunnet på 17:e”. Handicap: De tre spelarna med högst spelhandicap får slag motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst spelhandicap spelar med 0 i spelhandicap.

10.3.2.4 Greensome
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome. Anmärkning: Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.
Provisorisk boll från tee: I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna.
Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/förlorade utanför ett vattenhinder eller Out of Bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. Partnern spelar då den provisoriska bollen från den tee där den ursprungliga bollen spelades. Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått Out of Bounds eller ingen av dem hittas.
Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska nu slå nästa slag. Hittas en av de ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel och ska tas upp. Den spelare, vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.
Handicap: Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: Reducerat spelhandicap är summan av 60 % av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40 % av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen. Därefter sker avrundning enligt nedan.
 Avrundning av reducerad spelhandicap i greensome görs enligt följande:
 Match; Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör
jämförelse grund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra
sidan. Efter jämförelse sker avrundning till närmaste heltal.
 Slagtävling; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.
 Poängbogey; Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till
närmaste heltal.
 Bogeytävling; Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till
närmaste heltal.
 Slaggolf; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

10.3.2.5 Irish greensome
Spelformen är en variant av greensome (jämför ovan) där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta att spela på.
Handicap: Samma handicapberäkning och avrundning i Irish Greensome som för Greensome.

10.3.3 Bästboll – Regel 30 i Regler för golfspel
En form av matchspel där en spelare spelar mot den bästa av två spelares bollar eller mot den bästa av tre spelares bollar.

Artikel om spelformer (Svensk Golf)

Källa: Svenskgolf.se (Gabriella Karlsson)

Golf kan spelas på många olika sätt. Precis som i tennis kan man spela ensam eller i par, det vill säga singel eller dubbel. Men i golf heter det inte ”dubbel”, utan ”fyrboll” eller ”foursome”. Det finns nämligen två olika sätt att spela dubbel i golf. I singel är man ensam och spelar sin egen boll. I fyrboll är man trots namnet två i varje lag och varje spelare spelar sin egen boll. I foursome är man också två men spelar bara en boll. Spelarna slår ut varannan gång från tee och slår sedan varannan gång på bollen. Det roliga med fyrboll och foursome är att man inte är ensam ute på banan. Man är två partners som spelar ihop och kan uppmuntra och ge varandra råd, planera och diskutera taktik och klubbval med mera. Men det räcker inte med att det finns olika spelsätt. Det finns också två olika speltyper – slagspel och matchspel – med delvis olika regler. Vilken man väljer beror bland annat på om man spelar tävling eller spelar en träningsrond, så kallat sällskapsspel.

SLAGSPEL OCH MATCHSPEL
De flesta tävlingar spelas som slagspel och då är det slagtävling som gäller när det handlar om elit. Slagtävling innebär att man spelar alla hålen – man måste håla ut på alla hål – och adderar totala antalet slag. Den lägsta sammanlagda scoren vinner. Om det är en tävling med handicap drar man bort spelhandicapen och får på så vis en nettoscore och den lägsta av dessa vinner. Det finns viktiga skillnader i reglerna för matchspel och slagspel. När plikten i slagspel är två slag är den i allmänhet förlust av hålet i match. I match får man dessutom ”skänka” puttar. Det gör att matchspel går fort. En 18 håls singelmatch ska kunna spelas på under tre timmar, givetvis under förutsättning att alla på banan håller den takten.

MATCHSPEL
Trivsam spelform där två personer eller par spelar mot varandra och där kampen och chanstagningarna om varje hål blir som en minitävling.

SPELET
Man spelar om varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Det gäller att spela hålet på färre antal slag än motspelaren/na. Matchen är avgjord när någon leder med fler vunna hål än vad det återstår att spela.Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande hcp-index.

 

FOURSOME
Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, exempelvis Solheim Cup och Ryder Cup.

SPELET
Foursome bygger på att två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut på hål 1 ska sedan slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Detta ger anledning till visst taktiktänkande, om exempelvis någon av spelarna är bättre på att träffa greener så kan det vara en fördel att låta den här spelaren spela ut från så många korthål som möjligt. Foursome match är den snabbaste av alla spelformer. Partnern till den som slår ut på hålet kan gå fram och fungera som forecaddie. På de klubbbar som har tider reserverade för två-bollar kan foursome match verkligen rekommenderas.

 

GREENSOME
En rolig variant av foursome.

SPELET
Båda spelarna slår ut från varje tee och paret väljer sedan vilken boll de vill fortsätta spela med. Den som inte slog det valda slaget från tee spelar andra slaget och därefter fortsätter spelet på samma sätt som i foursome. Kom bara ihåg att spela i rätt ordning, vartannat slag, efter det att ni valt bästa boll. Eftersom man har två chanser på utslaget, brukar scorerna kunna bli riktigt låga.

 

IRISH GEENSOME
Irish Greensome är en variant av vanlig greensome.

SPELET
Skillnaden är att på alla par 4- och par 5-hål, slås ett slag till på partnerns boll – därefter väljer ni vilken boll ni vill fortsätta att ha i spel. En fördel med den här spelformen jämfört med foursome och vanlig greensome är att varje deltagare får slå fler slag under rundan. Om man gästar en klubb som har en relativt hög greenfee, kan det ibland vara svårt att motivera deltagarna att välja en spelform som inte är individuell. Börja med att prova på hemmaklubben, troligtvis kommer du att finna att upplevelsen ibland känns viktigare än det individuella resultatet.

FYRBOLL
Ytterligare en spelform som ofta används i mästerskapstävlingar för lag.

SPELET
Ett par spelare spelar mot ett annat par. Alla spelare spelar med var sin boll. Parets bästa nettoscore på varje hål är sidans resultat på hålet och den bästa av dessa ger då en poäng. Denna form av fyrboll kallas ofta ”bästboll” men den kan också utvecklas till att omfatta även det sämsta resultatet. Man jämför då även de båda parens sämsta nettoscorer och den bästa av dessa ger en poäng. Denna form kalllas ”Fyrboll – bäst och sämst”. En annan variant är ”Fyrboll – bäst och sammanlagt”. Spelas som bäst och sämst där bästbollen fortvarande är värd en poäng men den andra poängen går till det lag som har det lägsta sammanlagda resultatet på hålet.

 

SNÖRTÄVLING
Rolig tävlingsform där du som är höghandicappare får åtskilliga meter snöre att ta med runt på banan.

SPELET
Snörtävling spelas vanligtvis som slagtävling där varje spelare får en sax och ett snöre som är lika långt i meter som spelarens spelhandicap. Bollen kan placeras bättre med hjälp av snöret eller till och med hålas mot att man klipper av en bit av snöret. Du kan till exempel flytta ur bollen från ett besvärligt läge i ett dike med hjälp av snöret och då klippa av det antal meter som du behövde flytta bollen för att komma ut ur diket. Eller ”sätta” den svåra putten med hjälp av några meter snöre. Vinnaren är den som har lägst antal slag efter 18 hål, oavsett om spelaren utnyttjat hela längden av snöret eller inte.

 

NASSAU
Nassau passar utmärkt för medelgolfare som spelar aningen ojämnt med ett fantastiskt resultat på nio hål som följs upp med nio katastrofala.

SPELET
Spelformen Nassau kan spelas som slagtävling, poängbogey eller bogeytävling. Ni kan vara två, tre eller fyra spelare.

POÄNG
När ni spelar på en vanlig 18-hålsbana delar ni in den i tre delar; första nio hålen, andra nio hålen och totalt. Ett poäng ges för bästa resultat på varje del.

 

KÖPENHAMNARE
Matchspel för tre spelare. Det går snabbt eftersom man kan ta upp bollen och skänka motspelarna puttar på greenen.

 SPELET

Spelformen är slagspel där tre spelare spelar om sex poäng per hål. Köpenhamnare kan såtillvida liknas vid matchspel där man tävlar om varje hål och matchen kan vara avgjord långt före 18:e hålet. En fördel med Köpenhamnare är att ett katastrofhål inte behöver betyda en neslig förlust i matchen.

POÄNG
Sex poäng ska alltså fördelas på varje hål med hänsyn till spelarnas nettoresultat. Den lägsta scoren ger fyra poäng, den näst lägsta ger två poäng och den sämsta scoren ger inga poäng alls. Om tvåan och trean får samma resultat får de en poäng var. Om två spelare har den lägsta scoren får de tre poäng var och om alla tre hamnar på samma score får samtliga spelare två poäng.

AMIGO
I denna spelform använder du en värdefull ”Amigo” eller ”Amiga”.

SPELET
Om man vill spela bridge och bara är tre kan man spela med träkarl. Många anser att fyrboll match är den roligaste spelformen av alla. Men om man vill spela en fyrboll match men bara är tre – hur gör man då? Jo, man hittar på en fjärde deltagare – ungefär som när man spelar träkarl i bridge. Några kallar honom Amigo (eller Amiga) men det förekommer säkert andra namn. Amigo/a är en mycket värdefull partner – han/hon gör nämligen par på alla hål (netto).Man spelar sen fyrboll match – ren bästboll eller bäst och sämst – och lottar om vem som ska ha Amigo som partner de sex första hålen. Efter sex respektive tolv hål byter man så att var och en har Amigo som partner i sex hål. Pröva detta när ni har tröttnat på att alltid spela Köpenhamnare de gånger ni bara är tre i bollen.

SCRAMBLE
Scramble är en utmärkt spelform i mindre allvarliga tävlingar och i sammanhang där deltagarnas spelstandard är väldigt varierande.

SPELET
Scramble spelas i lag där varje lag kan bestå av två, tre eller fyra spelare. Spelet bygger på att laget hela tiden får välja den bäst placerade bollen. Samtliga spelare i laget slår ut från tee och därefter väljs den bäst placerade bollen. Från detta läge slår alla spelare igen och så väljs den bäst placerade bollen återigen och så vidare. Samma princip gäller givetvis också på greenen. Detta gör att det varje gång räcker att en av lagmedlemmarna slår ett bra slag och spelformen ger alla spelare, oavsett spelstandard, möjlighet att vara med och bidra till ett lågt resultat.

RUNNING ECLECTIC
Eclectic betyder att välja ut. I det här fallet väljer vi ut våra bästa resultat på varje hål och för upp detta på en lista hos tävlingsledningen. Segrar gör den som får det lägsta totalresultatet.

SPELET
Tiden för en running eclectic kan variera, men inte sällan löper tävlingen över större delen av golfsäsongen. Du har ett stort antal tävlingstillfällen att prestera bästa tänkbara resultat på varje hål. I vissa fall kan förutsättningarna för en running eclectic ha den begränsningen att när du har fört upp ett resultat på ett hål, så kan det inte ändras längre fram på säsongen. Detta är raffinerat och leder vanligtvis till att du vid tävlingens skymning finner dig stående med ett antal hål som du hade hoppats göra birdie på, men nu är glad att få föra in par på.

TRYALL
Tryall är rolig och spännande eftersom den kombinerar individuellt spel och foursome.

SPELET
Tryall är en spelform där två spelare utgör ett lag. Båda spelarna i laget slår ut varsin boll från tee. Vid andra slaget slår spelare A på spelare B:s boll och vice versa. Därefter väljer laget vilken boll som skall spelas och spelformen ändras då till foursome tills bollen är slagen i hålet.
Exempel på ett par 3-hål: Båda spelarna slår in mot green och träffar green. Spelare A puttar då från spelare B:s läge och vice versa. Om båda spelarna missar hålet väljer laget vilken boll som skall spelas. Väljer laget spelare A:s boll från tee är det spelare A som skall putta tredje slaget.