Golfbanor och anläggningar

Vår service till klubbar och anläggningar

Banutveckling

Bangruppen har till uppgift att stimulera samarbetet mellan klubbarna avseende kunskaper och erfarenhet. Exempelvis rörande drift, underhåll och utveckling av banverksamheten, stödja nya banprojekt och medverka till utbildning av banpersonal.
 

Klubbar, som önskar hjälp med en regelmässig markering av banan, kan kontakta Bankommittén.

Regelbundet genomförs s.k. ERFA-möten (ERFArenhets-möte) där normalt greenkeeper och banpersonal deltar från klubbarna.

SGFs bankonsulent för GGF är Kim Sintorn. Bankonsulenten stödjer bankommittéer, styrelser och greenkeepers i frågor som rör bana, personal, maskiner m.m.

Course Rating

Slopegruppen har till uppgift att banvärdera GGFs golfbanor enligt slope-systemet. Detta sker dels vid starten av en ny golfbana, dels löpande i årsintervaller.
Vid förändring av banlayouten skall detta anmälas till GGF.
Avgifter 2015

A1 och A2-medlemskap
Nyslopning   1 000 kr/hål.

Omslopning
Planerad omslopning efter 5/10 år eller
större ombyggnad 500 kr/hål.

Omslopning av enstaka hål 1.000 kr/hål.

M1 och M2-medlemskap
Nyslopning   200 kr/hål

Omslopning
Planerad omslopning efter 5/10 år 200 kr/hål
Omslopning av enstaka hål 200 kr/hål (minimum 500 kr)

Klas_Bengtsson
Klas Bengtsson är ansvarig för Slopegruppen.
Kontakt: slope@ggf.nu
Tel bostad: 031-28 52 65
Tel mobil: 0702-02 02 59

Banvärderingsplan GGF

Våra mål

Verksamhetsplan

Tillsammans med SGF och SGA verka för utbildning och ERFA-träffar inom aktuella områden, framförallt för banpersonal.

Samarbeta med övriga distrikt i regionen angående banfrågor, utbildning och ERFA-träffar.

Rekrytera och utbilda nya banvärderare samt upprätthålla och vidareutveckla kompetensen.

Genomföra banvärdering av nya och ombyggda banor med fokus på korrekt utsatta mätpunkter på tees och korrekt uppmätta banor enligt USGA.

Delta i SGFs årliga kalibreringseminarium.

Verka för att distriktets golfanläggningar uppfyller kraven för SGFs miljödiplom.

Dela och förmedla kunskap och beprövad erfarenhet gällande miljöfrågor inom distriktets klubbar.

Rekrytera en miljösamordnare.

Mission

Bankommittén har till uppgift att stimulera utveckling av banverksamheten hos medlemsklubbarna, stödja nya banprojekt, utföra banvärderingar och medverka till erfarenhetsutbyte och utbildning av banpersonal.

Vår Bankonsulent

Kim Sintorn

Vår bankonsulent Kim Sintorn behandlar i sina nyhetsbrev aktuella frågor gällande skötsel och spel på våra grönytor.

Nyhetsbrev okt 2015 Vinterspel

Nyhetsbrev feb 2016 Inför säsonsstart!