Bana och Miljö

Bankommittén  har till uppgift att stimulera samarbetet mellan klubbarna avseende kunskaper och erfarenhet.
(Drift, underhåll och utveckling, banprojekt samt medverka till utbildning av personal)
GGFs representant Jens Kultje och bankonsulent  Stefan Nilsson (SGF)   har utarbetat ett program med ERFA-möten (Erfarenhetsutbyten) där greenkeeper, banpersonal och ideellt engagerade i bankommittéer deltar från klubbarna.

Bankommittén

Jens Kultje

0705-25 33 99