Organisation

Antal anslutna klubbar
Antal medlemmar
Varav juniorer
Antal golfhål

— Göteborgs Golfförbund —

GGF är en ideell förening och består av de golfklubbar som är verksamma inom GGFs geografiska verksamhetsområde och som är medlemmar i Svenska Golfförbundet.
Medlemmar i GGF är distriktets 31 klubbar. Golfspelarna inom GGF är i sin tur medlem i en av GGFs medlemsklubbar.  GGF bedriver för klubbarna gemensam verksamhet såsom utbildning, seriespel, juniorutveckling, banverksamhet m.m. GGF representerar också klubbarna gentemot SGF och upprätthåller de för golfen gemensamma regelverken.

Presentation av Styrelsen i GGF

Jarmo Järvenpää

Styrelsens Ordförande

e-post: jarmo@jarvenpaa.se
mobil: 0734-41 63 63
.

Lennart Jansson

Kassör

e-post: lennart11@gmail.com
mobil: 0731-07 02 99

.

Merja Forsäng

Klubbkontakt, Utbildning

e-post: merja.forsang@gmail.com
mobil: 0708-33 63 04

Bo Rogelius

Chefredaktör Göteborgs Golfaren

Adjungerad i styrelsen
e-post: goteborgsgolfaren@ggf.nu
mobil: 0705-64 13 96

Jeanette Hallgren

Adjungerad/Intendent

e-post: info@ggf.nu
telefon: 031-40 62 40
mobil: 0703-566 514

Nils Hansson

Vice ordf. + Senior- , Regel/hcp/utbildningskommittén

e-post: senior@ggf.nu
mobil: 0703-19 99 07

Göran Persson

Ordf Tävlingskommittén

e-post: tavling@ggf.nu
mobil: 0735-61 68 71

Jens Kultje

Bana Miljö

e-post:
mobil: 0705-25 33 99

Lilian Berndtsson

Jämställdhet, Vision 50/50

e-post: berndtsson.lilian@gmail.com

 

.

Mikael Jäder

Ordf Junior & Elitkommittén

e-post: junior.elit@ggf.nu
mobil: 0702-40 09 50

Valberedning 2022

Ulf Eriksson, Myra GK (Ordförande)
familjeneri@gmail.com 

Maj Holmström, Backa Säteri Golf
maj.holmstrom@gmail.com

Wille Bokhede, Lerjedalens GK
wbokhede@gmail.com

Planerade möten och konferenser

Mötesplan 2022

Övriga konferenser och möten, se Aktiviteter längst ned på startsidan!

GGF Kansli

Göteborgs Golfförbund har ett eget kansli som utgör ett stöd till den ideella verksamheten i styrelsen och kommittéer.
GGFs kansli är beläget i Kallebäck, vägg i vägg med Delsjö Golfklubb.

Kansliet har bland annat följande uppgifter:

 • Ledningsstöd och samordning för årsmöte, ordförandemöte, valberedning och revision, styrelse, styrelsekonferens och olika projekt och arbetsgrupper.
 • Kommunikation internt och externt exempelvis med SGF, golfklubbar, andra GDF, VSIF/SISU, kommuner, banägare, sponsorer, leverantörer, ideellt arbetande resp. deltagare i GGFs verksamhet m.fl.
 • Intern administration t.ex. ekonomi, personal, lokaler, IT-stöd m.m.
 • Administration av tävlingar t.ex. Göteborgs Golfen och Göteborg Golf Cup.


Kansliet bemannas av Jeanette Hallgren

031-40 62 40
0703-566 514
info@ggf.nu

Kansliets öppettider:
Vardagar 9-15 (lunch 12-13)
Om ej annat anges på telefonsvarare.

MILJÖPOLICY FÖR GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND

Antagen av Styrelsen för Göteborgs Golfförbund 2015-12-05

Göteborgs Golfförbund konstaterar att distriktets golfanläggningar är en tillgång för människor,
naturen och miljön.
En miljöpolicy är ledningens redskap för att visa vad de anser vara viktigt och policyn ska vara ett styrande dokumentet i ett miljöarbete. GGFs miljöpolicy består av fem huvuddelar, enligt ovan.
Vi förstår också att vårt ansvar inte endast omfattas av det idrottsliga.

 • Därför ska GGFs löpande arbete, utbildningar, tävlingar och arrangemang utförda i vår regi, genomföras med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Därför ska vi ta en proaktiv ställning och roll i miljödebatten.
 • Därför ska miljöfrågor vara en integrerad del av verksamheten för anställda och förtroendevalda.
 • Därför ska vi stimulera våra anställda, förtroendevalda och medlemmar till större engagemang, kunskap, och intresse för miljöfrågor.
 • Vi ska ha en öppen dialog med våra medlemmar och med intressenter utanför golfen.

Version 3
Upprättad av Bo Rogelius, januari 2012.
Fastställd av Styrelsen för Göteborgs Golfförbund 5 december 2015

Miljöpolicy 5 dec 2015 (pdf)

KVALITETSPOLICY FÖR GÖTEBORGS GOLFFÖRBUNDS VERKSAMHET

GGFs verksamhet utgår från golfens grundläggande värderingar och utifrån golfspelets unika förutsättningar. Golf är idrott i ett socialt sammanhang.
GGFs verksamhet baseras på engagemang från golfklubbarna och på ideellt arbetande golfare på klubb och distriktsnivå.
GGF ska kontinuerligt vidareutveckla sina mål och policys, sin verksamhet, sina rutiner, information och kommunikation, samt sina relationer, så att de ideellt arbetande upplever att det är meningsfullt och enkelt samt stimulerande att engagera sig i golfens utveckling på klubb och distriktsnivå.
Golfklubbarna, de berörda golfspelarna och andra intressenter ska uppleva att rutiner, information, kommunikation och relationer till GGF är enkla, tydliga, effektiva och demokratiskt förankrade.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR  GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND

Fastställd av GGF:s styrelse 5 december 2015

Jämställdhetsansvariga i GGF 2015:
Carina Strand och Wille Bokhede

I idrottsrörelsens verksamhetsidé står att idrotten ska utformas så att:

”Alla som vill, oavsett nationallitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psyksiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”

Som medlemsförbund i SGF omfattas GGF och dess medlemsklubbar av idrottsrörelsens verksamhetsidé och den är också citerad i inledningen till SGF:s rekommenderade ”Normalstadgar för golfklubb”.

Utöver verksamhetsidén ovan har SGF en vision som lyder:
”alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar”

Idrottens verksamhetsidé och SGF:s vision, var för sig och tillsammans, ska vara ledstjärnor i GGF:s arbete med jämställdhet.

GGF:s jämställdhetsplan, som följer nedan, har sin utgångspunkt i idrottens och SGF:s jämställdhetsplan men är anpassad till GGF:s förutsättningar och verklighet.

Övergripande mål
Det övergripande målet för GGF:s jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i all verksamhet och på alla nivåer och områden inom golfen.

En grundförutsättning är att flickors och pojkars, kvinnors och mäns golfande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv.

GGF skall med en genomtänkt planering påverka attityder och värderingar i den här riktningen på ett positivt sätt.

Om vi lyckas med det kommer golfen att vara än mer utvecklande för både kvinnor och män. 

 1. Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter att spela golf.

GGF ska planera verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till flickors och pojkars, kvinnors och mäns olika behov och möjligheter. Alla aktiva kvinnor och män ska till exempel ha tillgång till tränare och ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet.

 1. Flickors och pojkars, kvinnors och mäns, idrottsutövning ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.

Det innebär till exempel att kvinnor och män tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, träningsanläggningar, träningstider och liknande och att kvinnors och mäns golfspelande får samma uppmärksamhet i forskning, information och massmedia.

 1. Kvinnor och män ska ha lika stor möjlighet till inflytande i beslutande och rådgivande organ.

Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män vara representerade med minst 40 procent. På högre befattningar inom golfen bör målet vara detsamma. På så vis tas både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tillvara vilket möjliggör en positiv påverkan på golfens utveckling.

 1. Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka.

Det innebär att kvinnor och män, ska ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda.

Det är viktigt att inse att också golfen präglas av bristande jämställdhet och att GGF medvetet och aktivt måste ta itu med detta problem. Bara en jämställd golfidrott präglas fullt ut av de demokratiska värderingar som är idrottens. Att männen i många sammanhang är normen, är begränsande inte minst för en folkrörelse, eftersom både män och kvinnor får underordna sig. Kunskap kring jämställdhet måste ges hög prioritet.  

 1. Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra all verksamhet på alla nivåer och områden inom golfen.

Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroendevalda, ledare, tränare och anställda på alla nivåer. Jämställdhet uppnås genom att alla nämnda visar varandra respekt och lyssnar när kvinna eller man talar på konferensen, på mötet eller i det dagliga arbetet.

Delmål

GGF ska målmedvetet sträva efter:

att            arbeta efter SGF:s 50/50 vision.

att            andelen kvinnor och män ska vara lika inom golfrörelsen. Vilket  betyder att samma resurser skall användas vid medlems-värvning, av både  kvinnor som män.

att            kvinnor o män skall ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män vara representerade med minst 40 procent.

Avgörande om GGF kommer att lyckas är om viljan finns att åstadkomma förändring och resultat. SGF:s måluppfyllelse redovisas årligen i skriften ”Kvinnor och män inom idrotten” (se också uppföljning och måluppfyllelse ovan).

att            valberedning, kommittéer och projektgrupper, tillsätts på ett sätt där kvinnor och män har likvärdiga förutsättningar att nomineras och väljas samt att valberedningen årligen på ett av sitt inledande möte tar upp jämställdhetskunskap och jämställdhetsperspektiv.

Den andra delen syftar till att valberedningen ska skaffa sig en kunskapsbas för att kunna arbeta mot delmålet i den andra att-satsen ovan.

att            uppnå en jämnare könsfördelning hos ledarkåren inom golfen.

Ledare inom golfen finns på en rad olika nivåer. De kan vara ideella eller anställda och strävan är att uppnå en jämnare könsfördelning totalt sett.

Exempel på ledare inom golfen generellt kan vara tävlingsledare, funktionärer, hålvärdar, ungdomsledare, domare, serielagsledare, coacher etc. Målbilden, till GGF:s årsmöte 2012, är att könsfördelningen inom den här delen av ledarkåren speglar den totala andelen kvinnor och män inom golfrörelsen, enligt den första att-satsen.

Inom den yrkesmässiga tränarkåren är den manliga dominansen alltjämt stor varför det där kan antas ta något längre tid att nå målet. Hänsyn måste även här tas till ingångna anställningsavtal.

 

Uppföljning och måluppfyllelse 

Jämställdhetsarbetet inom GGF ska följas upp varje år i en dialog mellan GGF styrelse, valberedning och kommittéer. Redovisning av måluppfyllelse ska årligen ske i GGF:s Verksamhetsberättelse.

SGF och SISU Idrottsutbildarna ska om så efterfrågas ge GGF och Golfklubbarna stöd i jämställdhetskunskap och hjälpa till med att ta fram utvecklings- och rekryteringsplaner.

Göteborgs Golfförbunds Jämställdhetsplan 5 dec 2015 (pdf)

Årets Göteborgsgolfare 2021

Dam:     Andrea Grimberg-Lignell, Hills GK
Herr:     Sebastian Söderberg, Delsjö GK

Flickor:   Elin Pudas-Remler, Delsjö GK
Pojkar:    Alfons Bondesson, Kungsbacka GK

——–

Årets Göteborgsgolfare 2020

Dam:       Linnea Ström, Göteborgs GK
Herr:      Niklas Lemke, Öijared GK

Flickor:   Fia Lindblom, Gullbringa G&CC
Pojkar:    Oscar Abrahamsson, Göteborgs GK

Tidigare pristagare:

Hedrade Ordföranden

Hedersordförande i GGF

Stig-Lennart Alehammar
Bo Häägg

 

GGFs Guldklubba

GGFs klubba är avsett att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt arbete till golfsportens fromma inom distriktet till avgående klubbordförande med minst 5 års ordförandeskap.

Statuter och ansökan till utmärkelser

GGF har idag 31 medlemmar (golfklubbar) som i sin tur tillsammans har drygt 44 000 golfare som medlemmar. För att verksamheten inom golfen ska fungera krävs stora arbetsinsatser. Största delen utförs idag av alla de förtroendevalda och ideellt arbetande som finns hos klubbarna och inom GGF.

Vårt sätt att uppmärksamma långvarigt och helhjärtat arbete som ideell och förtroendevald är våra förtjänsttecken!

Statuter GGFs Utmärkelser

Blankett för ansökan

Läs mer om våra statuter. Kom ihåg att klubbens ordförande ska skriva på ansökan innan den skickas till GGF

Årets Miljöklubb

2004 Delsjö GK
2005 Göteborgs GK
2006 Forsgårdens GK
2007 Öijareds GK
2008 Lysegårdens GK
2009 Forsgårdens GK
2010 –
2011 Kungsbacka GK
2012 Albatross GK
2013 –
2014 Vallda G&CC
2015 Partille GK
2016 Torslanda GK
2017 Lycke Golf & CCM
2018 Myra GK
2019 Hills G&SC
2020 Kungsbacka GK
2021  Torslanda GK

Årets Ledare

Formulär för nominering till Årets Ledare 2022 – klicka här!

 Göteborgs Golfförbund delar sedan 2004 ut utmärkelsen Årets Ledare. Utmärkelsens syfte är att uppmärksamma det ideella ledarskapet. För att kunna utse Årets Ledare behövs det hjälp från er på klubbarna med att lämna in förslag på den som du/ni anser uppfyller de kriterier som ställs.
 Årets Ledare kan t.ex. vara juniorledaren, den senioransvarige, elitcoachen, bankommitténs ledare eller kanske den som ansvarar för klubbvärdarna? Det finns säkert många på våra klubbar som uppfyller kriterierna för ett bra ledarskap.

Sista dag för nominering 5 februari 2023
Utmärkelsen Årets Ledare har sedan starten tilldelats:
2004 Jonas Arngården Ingetorp GK
2005 Hans Norinder Albatross GK
2006 Stig Arvidsson Gullbringa G&CC
2007 Christer Ohlsson Öijared GK
2008 Björn Wessman Partille GK
2009 Åke Holmqvist Gullbringa G&CC
2010 Mathias Edmundsson Lysegårdens GK
2011 Mats Wallgren Torslanda GK
2012 Rolf Hagbard, Partille GK
2013 Gunilla Johansson Öijared GK
2014 Eva Karlberg, Delsjö GK
2015 Christer Ädel, Albatross GK
2016 Johan Remmelglas, Torslanda GK
2016 Ylva Larsson, Kungsbacka GK
2017 Sanna Eklund, Lerjedalens GK
2017 Claes-Göran Cedströmer, Partille GK
2018 Tomas Hjälmestad, DeGK
2019 Per Ljungberg, Torlanda GK
2019 Kerstin Petersson, Lerjedalens GK
2020 Tomas Hjälmestad DeGK
2021  Ingen nominerad