Golfbanor och anläggningar

Vår service till klubbar och anläggningar

Banutveckling

Bangruppen har till uppgift att stimulera samarbetet mellan klubbarna avseende kunskaper och erfarenhet.
Exempelvis rörande drift, underhåll och utveckling av banverksamheten, stödja nya banprojekt och medverka till utbildning av banpersonal.

Regelbundet genomförs s.k. ERFA-möten (ERFArenhets-möte) där normalt greenkeeper och banpersonal deltar från klubbarna.

SGFs bankonsulent för GGF är Stefan Nilsson. Bankonsulenten stödjer bankommittéer, styrelser och greenkeepers i frågor som rör bana, personal, maskiner m.m.

Course Rating

Slope och banvärderingsfrågor hanteras nu av SGF
Länk till golf.se

Våra mål

Verksamhetsplan

Tillsammans med SGF och SGA verka för utbildning och ERFA-träffar inom aktuella områden, framförallt för banpersonal.

Samarbeta med övriga distrikt i regionen angående banfrågor, utbildning och ERFA-träffar.

Verka för att distriktets golfanläggningar uppfyller kraven för SGFs miljödiplom.

Dela och förmedla kunskap och beprövad erfarenhet gällande miljöfrågor inom distriktets klubbar.

Rekrytera en miljösamordnare.

Vårt uppdrag

Bankommittén har till uppgift att stimulera utveckling av banverksamheten hos medlemsklubbarna, stödja nya banprojekt och medverka till erfarenhetsutbyte och utbildning av banpersonal.

Distriktets Bankonsulent

Vår bankonsulent Stefan Nilsson tillträdde sin tjänst i maj 2020.
Läs mer om Stefan och hans uppdrag här! (Artikel golf.se)